Direct contact? Bel 06 26538402
0
Winkelwagen
U doet de bezichtigingen en JOOST doet de rest!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden JOOST de Internetmakelaar (Hierna te noemen JOOST)

Op een opdracht aan JOOST zijn algemene consumentenvoorwaarden van de NVM
van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden via de link die onderaan deze
pagina is opgenomen.Vanwege de specifieke dienstverlening van JOOST de
Internetmakelaar via internet, maakt JOOST van de mogelijkheid gebruik om in
aanvulling op of in plaats van de algemene consumentenvoorwaarden van de
NVM, de volgende voorwaarden te hanteren.

Voorwaarden JOOST de Internetmakelaar

Artikel 1 – Verkoopopdracht
1. Tussen JOOST en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand op het
moment dat de opdrachtgever deze via de site aan JOOST heeft verstrekt.

2. De opdracht tot dienstverlening wordt uitdrukkelijk aanvaard na succesvolle
betaling van de courtage door de opdrachtgever.

3. JOOST draagt ervoor zorg dat de opdrachtgever voor het definitief geven van de
opdracht is gewezen op deze voorwaarden.

Artikel 2 – De omvang en inhoud van de opdracht
1. Uit hoofde van zijn opdracht stelt JOOST de volgende diensten te beschikking:
– Beoordeling van de waarde van de betreffende woning
– Het geven van een vraagprijsadvies voor de betreffende woning
– Plaatsing op o.a. Funda,
– Aanmelding in de centrale NVM computer
– Voeren van de onderhandelingen en advisering
In aanvulling hierop kan opdracht worden gegeven om aanvullende diensten te
verlenen via de Maatwerkmodules.

2. Met betrekking tot het opmaken van de koopakte geldt er een uitzondering voor
de verkoop van woningen in Amsterdam. In Amsterdam is het gebruikelijk dat de
koopakte wordt opgemaakt door een notaris, welke wordt aangewezen en betaald
door de koper. Hierom maakt JOOST geen koopaktes op met betrekking tot
woningen in Amsterdam en maakt dit geen deel uit van de verkoopovereenkomst die
is gesloten tussen de opdrachtgever en JOOST .

3. JOOST voert haar opdrachten naar beste weten en kunnen uit met inachtneming
van de belangen van haar opdrachtgever. JOOST mag de werkzaamheden die nodig
zijn voor het vervullen van de opdracht, door anderen laten uitvoeren. Hiertoe mag
JOOST de aan haar beschikbaar gestelde gegevens delen met anderen.

4. JOOST is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding op andere sites
dan Funda.nl of JOOST Makelaars.nl.

5. De beoordeling van de waarde van de woning bestaat uit het geven van een
waardeoordeel. Een bouwkundige keuring maakt hier geen onderdeel van uit.

6. De opdrachtgever bepaalt zelf de vraagprijs van de woning (inclusief kosten
koper) en is vrij om af te wijken van het advies dat JOOST heeft gegeven.

7. Indien de verkoper er op verzoek van de koper mee instemt dat de
koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd door een andere partij dan JOOST,
dan behoort het opstellen van de koopakte(indien bestelt) én de controle op de
ondertekening ervan, niet langer tot de opdracht van JOOST. Dit geeft de
opdrachtgever geen recht op restitutie van de courtage of een gedeelte daarvan.

8. Indien een andere partij dan JOOST de koopakte opstelt, dan zal JOOST de
benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan zowel de
opdrachtgever als de koper toesturen. De opdracht aan JOOST is daarmee afgerond
en JOOST is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de
koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.

De administratieve afwikkeling van de verkoopdienst (back office activiteiten) wordt
uitgevoerd door JOOST Makelaars .
De activiteiten bestaan o.a. uit:
– Het up-to-date houden van het digitale klantendossier
– Het te woord staan van klanten die bellen en vragen hebben over uw woning.
– Het afhandelen van aanvragen van bezichtigingen via Funda; het doorgeven van
informatie aan de opdrachtgever van telefoonnummers en emailadressen zodat de
verkoper afspraken kan maken met kandidaat-kopers.

– Het opstellen van de voorlopige concept koopovereenkomst (NVM model) ten
behoeve van uzelf en de notaris en/of uw lokale NVM Makelaar die als agent
opereert voor de JOOST.

De notaris of de lokale NVM makelaar zal de overeenkomst voor zover noodzakelijk
in detail verder uitwerken en met u bespreken.
– Bewaken van fatale termijnen
– JOOST meldt via telefoon, SMS of e-mail dat er een geïnteresseerde is, die graag
een bezichtiging af wil spreken. U kunt hier zelf via mail of telefoon een
bezichtigingafspraak mee maken.

Na overeenstemming over de prijs, aanvaardingsdatum en overige voorwaarden
wordt de overeenkomst overeenkomstig de wettelijke regelgeving schriftelijk
vastgelegd door het backoffice van JOOST (Indien koopakte als dienst is besteld),
waarvan de dagelijkse leiding ligt bij een hiertoe gekwalificeerde NVM makelaar.
Indien u de koopakte niet als dienst heeft besteld, laat u de koopovereenkomst bij
voorkeur opmaken door een notaris. De kosten daarvan komen in principe voor uw
rekening. Er wordt gebruik gemaakt van de standaard NVM koopovereenkomst,
aangevuld met de overeengekomen afspraken. Indien de koopovereenkomst door
een notariskantoor wordt gemaakt, draagt dat kantoor zorg voor de uitwerking van
de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst en de juridische uitleg aan partijen
en de ondertekening door partijen. Indien de koopovereenkomst niet door JOOST
wordt opgemaakt, behoort het feitelijk opmaken van de koopovereenkomst niet
meer tot de verantwoordelijkheid van JOOST. U bent als verkoper verplicht om een
koopovereenkomst op te (laten) stellen als partijen het eens zijn over alle essentialia.

U heeft als verkoper dan verschillende opties om een koopovereenkomst op te
stellen.
-U stelt deze zelf op
-U bestelt alsnog de koopakte-dienst bij de JOOST.
–U geeft een opdracht aan een notaris.

De vervulling van de verkoopopdracht van JOOST is hiermee voltooid. JOOST is
nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuiste weergave van de
gemaakte afspraken in de koopovereenkomst als u zelf de koopakte maakt of de
notaris dat doet. JOOST adviseert u daarom om de koopakte als dienst te bestellen
bij de JOOST .

Artikel 3 – Courtage en eventuele andere kosten

1. De courtage is niet afhankelijk van de verkoop van de betreffende woning. De
courtage is verschuldigd voor het leveren van diensten bij het in verkoop aanbieden
van een woning voor de opdrachtgever.

2. De courtage voor de Basismodule verschilt per pakket ( inclusief BTW). Dit bedrag
kan worden verhoogd indien de opdrachtgever zijn pakket aanvult met extra
diensten.

3. Eventuele door de gemeente opgelegde precariobelasting komt voor rekening van
de opdrachtgever.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen 1 jaar na opname van de woning de opdracht
tot publicatie op Funda heeft verstrekt, is JOOST verplicht wederom een
waardeopname van de woning uit te voeren. De extra kosten hiervan bedragen €
250,- inclusief BTW.

5. De verschuldigde courtage is als vordering opeisbaar zodra de opdracht via
internet is gegeven.

6. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van
hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan JOOST verschuldigd is.

Artikel 4 – Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verplicht aanwezig bij de eventuele opname van het
woonhuis door JOOST en is op dat moment gehouden tot het ondertekenen van de
opdracht tot dienstverlening die hij eerder via de website van JOOST heeft verleend.

2. Door ondertekening van de genoemde opdracht tot dienstverlening, verklaart de
opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning en dat hij, als hij de
woning niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van de woning is en
een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning
woont, over volmachten beschikt om voornoemde (rechts)personen aan een door
hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze
volmachten aan te tonen als JOOST of de door haar ingeschakelde notaris daarom
vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan is JOOST gerechtigd haar
werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beeïndigen.

3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is derhalve verplicht om
(potentiële) kopers te informeren over de juridische status, bijzonderheden, de
kwaliteit en de (verborgen) gebreken van de te verkopen woning.

4. De opdrachtgever is verplicht om alle uitingen met betrekking tot de woning, zelf
te controleren. Indien nodig is de opdrachtgever verplicht deze zelf te corrigeren c.q.
aan te vullen en dit te melden aan JOOST. JOOST is door de opdrachtgever
gevrijwaard voor alle aanspraken van derden indien de opdrachtgever voorafgaand
aan de verkoop, niet alle of onjuiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot de
te verkopen woning aan JOOST en/of aan de potentiële kopers. Dit om te voorkomen
dat potentiële kopers zich omtrent die punten een verkeerde voorstelling van zaken
maken. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever JOOST voor alle hiervoor bedoelde
aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van JOOST zal worden uitgekeerd te boven
gaan.

5. De opdrachtgever weet dat een koper gedurende drie dagen na het ondertekenen
van een koopovereenkomst een wettelijke bedenktijd heeft die hem het recht geeft
de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De opdrachtgever
(een verkoper) heeft dat recht niet.

6. De opdrachtgever is verplicht JOOST direct te informeren zodra er met een koper
wilsovereenstemming is bereikt over de voor hem belangrijkste zaken van de koop.
Er is pas sprake van overeenstemming nadat beide partijen de schriftelijke
koopovereenkomst hebben ondertekend. Zolang er geen schriftelijke
koopovereenkomst door beide partijen is getekend, zijn partijen niet gebonden. Aan
mondelinge toezeggingen van de ander kunnen geen rechten worden ontleend.

7. U stelt zelf plattegronden ter beschikking aan de kijker; u geeft hem ook – indien
daarom wordt gevraagd bij een bezichtiging – inzage in (kopie van) het
eigendomsbewijs

8. Op pro actieve wijze rondleiden van kijkers en het nabellen van kijkers

9. Eindinspectie en overdracht van de woning

10. De informatieplicht gaat zelfs zo ver, dat u ook aansprakelijk gesteld kunt worden
voor zaken welke u had kunnen weten.

11. Verkoper is ervan op de hoogte dat er bij een juridische overdracht van een
onroerende zaak een zogenaamd energie label verplicht is.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. JOOST is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de koper nalaat de opgestelde
koopovereenkomst te ondertekenen. In dat geval kan de opdrachtgever de koper
schriftelijk of per e-mail meedelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de
bereikte overeenstemming.

2. JOOST is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die het gevolg is
van het handelen van de opdrachtgever in strijd met artikel 13 van de Algemene
Consumentenvoorwaarden NVM.

3. De aansprakelijkheid van JOOST en haar medewerkers is beperkt tot het
totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht
aan JOOST verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van JOOST zal worden uitgekeerd.

4. JOOST aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid
jegens haar opdrachtgever. Voor het overige sluit JOOST uitdrukkelijk
aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor
gevolgkosten.

5. JOOST is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal
verlenen.

6. Opdrachtgever is gehouden, indien hij van mening is of blijft dat JOOST de
opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, dat direct
schriftelijk of per e-mail aan JOOST kenbaar te maken en de daarop gebaseerde
aanspraken binnen twee jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde
kennisgeving, dan wel binnen twee jaar nadat die kennisgeving had behoren te
worden gedaan, in rechte geldend te maken. Indien de opdrachtgever dit niet doet,
vervallen al zijn rechten en aanspraken door het verstrijken van de hiervoor bedoelde
termijn.

7. Alle bedingen in de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de overige
bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen
JOOST en haar opdrachtgever(s) zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten
behoeve van de bestuurders van JOOST en alle personen die voor JOOST werkzaam
zijn of waren in welke hoedanigheid dan ook.

Artikel 6 – Beëindiging van de opdracht
1. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd en eindigt door:
– Intrekking door de opdrachtgever.
– Teruggaaf door JOOST de Internetmakelaar. Dit is slechts mogelijk op grond van
gewichtige reden.
2. Intrekking of teruggaaf van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden
gedaan.
3. Beëindiging van de opdracht op welke wijze dan ook, heeft nimmer tot gevolg dat
de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het honorarium door JOOST .

Maandactie
Download onze whitepaper 10 tips om uw huis sneller én tegen een hogere prijs te verkopen

In de whitepaper geven wij u 10 tips om uw huis sneller en tegen een hogere prijs te verkopen.

Download onze whitepaper
Wilt u teruggebeld worden?

Heeft u vragen en of opmerkingen? Laat hieronder uw nummer achter en Joost belt u terug. Of stuur hem een e-mail.

Gelieve dit veld leeg te laten.

95

"Omdat mijn pand in Haarlem was, nam Ik contact op met een andere Makelaar die daar veel woningen verkoopt. Al bij het eerste gesprek droop de achterbaksheid eraf. Ben weer teruggegaan naar JOOST Makelaars die mijn eerste huis subliem verkocht in een dalende markt. Maar nu gebruik gemaakt van zijn..."

Mw. van ’t Hof
85

"Goede en snelle service. Doen wat ze zeggen. Prima makelaar. Aardige binnendienst welke goed bereikbaar zijn."

Mw. van Dijk